Radikal byrådskandidat: Vi skal have mere demokratisk forståelse i de minoritetsetniske miljøer

Fortidens synder med ikke at inddrage “fremmedarbejderne” i det danske demokrati spiller stadig ind i dag. Der er behov for en større indsats både hos minoritets- og i majoritetssamfundet, mener Ali Güvercin, der er kandidat for De Radikale i Ishøj.

Radical city council candidate: We must have a more democratic understanding in the minority ethnic environments

Danmark var der en forholdsvis udramatisk overgang til et folkestyre i 1849. Siden har man oplevet en langsom overgang til et demokratisk samfund. I dag er Danmark verdenskendt for at være et af de lande med flest foreninger per indbygger. Det betyder, at man i Danmark i mange år og i mange generationer har opbygget en kultur, hvor man engagerer sig i, hvad der rører på sig i lokalmiljøet. Det gør også, at de fleste har en naturlig opdragelse og tilknytning til foreninger, hvor man deler værdier og interesser.

På den anden side har der i mange indvandreres og efterkommeres oprindelsesland ikke været nær så let en overgang til folkestyre. Derudover har der ikke været meget medbestemmelse i landenes institutioner. Det har desværre medført, at mange – der er kommet hertil – ikke har haft samme opdragelse til og forståelse for, hvordan det demokratiske Danmark fungerer.

Forfejlet indsats fra start
På trods af, at mange indvandrere og efterkommere har været i landet flere generationer – nogle siden 1960’erne – så har det at være aktiv i lokalsamfundet ikke været højt på dagsordenen. Regeringerne dengang brugte heller ikke energi på at indlemme og lære de dengang nytilkomne indvandrere, hvad lokaldemokrati, foreningsliv og frivilligt arbejde var for noget. De var kommet hertil for at arbejde, og man tænkte, at disse “fremmedarbejdere” skulle arbejde og dernæst passe dem selv og nok rejse hjem.

Fordi der i mange år ikke har været krav eller opfordring til den første generation om at tage aktiv del i lokalsamfundet, eller for den sags skyld at lære det danske sprog, så har de naturligvis haft større tilknytning til deres hjemlands traditioner, sprog og kultur. Samtidig med, at det har været muligt for dem at se tv fra hjemlandet via paraboler. Det har betydet at tilknytningen til hjemlandet ofte har været større end til det danske lokalsamfund.

Den manglende forståelse af lokalsamfundet, lokalt demokrati og foreningsliv som den første generation ikke formåede at få, er også noget man kan mærke på de efterfølgende generationer. Derudover, så har den stærkere tilknytning til hjemlandet medført at mange fra den ældre generationer har holdt sig opdateret og engageret i hjemlandets politik og også har påvirket de nyere generationer med den samme interesse for hvad der foregår i hjemlandet.

Det er nok for alvor i de seneste 10-15 år, hvor der er kommet mange flere indvandrere og efterkommer i foreningslivet og det lokale demokrati samt begyndt på frivilligt arbejde. Men på trods af en større andel af den yngre generation er begyndt at have en bedre forståelse for lokalsamfundet, så er der stadig lang vej endnu. Når jeg er ude som politiker og snakke med folk med tyrkisk baggrund ligesom jeg selv, så bliver der oftest diskuteret, hvilken by eller landsby i Tyrkiet jeg er fra, og hvordan jeg forholder mig til hjemlandets politiske emner.

Konsekvenser af historisk fejl
De mange års afkobling bæger stadig sit præg. Indvandrere og efterkommer halter fortsat bagefter i statistikkerne, hvad angår valgdeltagelsen og deltagelse i lokale foreninger.

Hvis man ser på statistikkerne, så er Ishøj både den kommune i landet med lavest valgdeltagelse, – og samtidig også den by med størst andel etniske minoriteter. Valgdeltagelsen blandt de etniske minoriteter i Ishøj er meget lav.

Folk med minoritetsetnisk baggrund udgør ca. 75-85 % af beboersammensætningen i en del almene boligområder. De ca. 14 boligområder i Ishøj administrerer hver især beløb på op til ca. 35 mio. kr. Derfor er det rigtig ærgerligt, at de etniske minoriteter står uden for indflydelse i netop disse boligområder, hvor de faktisk udgør flertallet. Af samtlige bestyrelser i områderne sidder der maks to indvandrere og efterkommere. Det er et klart tegnpå, at der ikke er nok lokal inddragelse – men nok også manglende interesse og kultur for at engagere sig i lokalpolitik.

Mere person end politik
Selv om der selvfølgelig er mange kompetente og dygtige kandidater med indvandrer-baggrund, så har nogle som stiller op som kandidater en tendens til at få større opbakning på grund af deres relationer til oprindelses-landet – herunder det at være fra samme by eller landsby, etnicitet eller familie. Det betyder, at politiske kompetencer, deltagelse i lokale debatter og det at være en aktiv og dygtig politiker har mindre betydning. Det ser man også på de mange kandidaters kommunikation både i lokalsamfundet og på sociale medier. Der er flere ”Stem på mig” opslag end ”Jeg står for det her”, ”Jeg ser disse problemer her” eller ”Jeg vil opnå det her på denne her måde”. De typiske mærkesager, mange af dem fører frem, er generelle betragtninger om kultur og unge, men ikke så meget om, hvor der er problemer, og hvad de mere præcist vil gøre ved dem.

Derfor tror jeg på, at det er vigtigt med en samlet indsats både inden for og uden for minoritetssamfundet, som kan øge valgdeltagelsen, få flere aktive i foreninger og bestyrelser i boligområderne. Det er sådan man skaber demokratisk forståelse.

Radical city council candidate: We must have a more democratic understanding in the minority ethnic environments

The sins of the past of not involving the “foreign workers” in Danish democracy still play a role today. There is a need for greater efforts both in the minority and in the majority society, says Ali Güvercin, who is a candidate for the Radicals in Ishøj.

In Denmark, there was a relatively undramatic transition to a people’s government in 1849. Since then, there has been a slow transition to a democratic society. Today, Denmark is world-renowned for being one of the countries with the most associations per capita. This means that in Denmark, for many years and for many generations, a culture has been built up where one engages in what is moving in the local environment. It also means that most people have a natural upbringing and affiliation with associations, where they share values ​​and interests.

On the other hand, in the country of origin of many immigrants and descendants, a transition to democracy has not been so easy. In addition, there has not been much co-determination in the countries’ institutions. Unfortunately, this has meant that many – who have come here – have not had the same upbringing and understanding of how democratic Denmark works.

Failed effort from the start
Despite the fact that many immigrants and descendants have been in the country for several generations – some since the 1960s – being active in the local community has not been high on the agenda. The governments at the time also did not spend energy on incorporating and teaching the then newly arrived immigrants what local democracy, association life and voluntary work meant. They had come here to work, and it was thought that these “foreign workers” should work and then take care of themselves and probably travel home.

Because for many years there has been no demand or encouragement for the first generation to take an active part in the local community, or for that matter to learn the Danish language, they have naturally had a greater connection to their homeland’s traditions, language and culture. At the same time, it has been possible for them to watch TV from their home country via satellite dishes. This has meant that the connection to the home country has often been greater than to the Danish local community.

The lack of understanding of the local community, local democracy and association life that the first generation failed to get is also something you can feel in the following generations. In addition, the stronger connection to the home country has meant that many of the older generations have kept up to date and engaged in the home country’s politics and have also influenced the newer generations with the same interest in what is going on in the home country.

It is probably serious in the last 10-15 years, where many more immigrants and descendants have joined the association life and local democracy and started volunteering. But despite a larger share of the younger generation beginning to have a better understanding of the local community, there is still a long way to go. When I am out as a politician and talk to people with a Turkish background just like myself, it is most often discussed which town or village in Turkey I am from and how I relate to the political issues of my home country.

Consequences of historical error
The many years of decoupling are still making their mark. Immigrants and descendants continue to lag behind in the statistics in terms of turnout and participation in local associations.

If you look at the statistics, Ishøj is both the municipality in the country with the lowest turnout – and at the same time the city with the largest proportion of ethnic minorities. The turnout among the ethnic minorities in Ishøj is very low.

People with a minority ethnic background make up approx. 75-85% of the composition of residents in a number of public housing areas. De ca. 14 residential areas in Ishøj each manage amounts of up to approx. 35 mio. Therefore, it is a real pity that the ethnic minorities are outside the influence in precisely these residential areas, where they actually make up the majority. Of all the boards in the areas, there are a maximum of two immigrants and descendants. This is a clear sign that there is not enough local involvement – but probably also a lack of interest and culture to get involved in local politics.

More person than politics
Although, of course, there are many competent and skilled candidates with an immigrant background, some who run as candidates tend to gain greater support due to their relationships with the country of origin – including being from the same town or village, ethnicity or family. This means that political competencies, participation in local debates and being an active and skilled politician are less important. This is also seen in the communication of the many candidates both in the local community and on social media. There are more “Vote for me” posts than “I stand for this”, “I see these problems here” or “I want to achieve this in this way”. The typical landmarks many of them bring up are general considerations about culture and young people, but not so much about where there are problems and what they want to do more precisely about them.

That is why I believe that it is important to make a concerted effort both within and outside the minority community, which can increase turnout, get more people active in associations and boards in the residential areas. This is how you create democratic understanding.

Ali Güvercin er spidskandidat for Radikale Venstre i Ishøj med en baggrund som Senior IT projektleder og er uddannet Civil Ingeniør. Ali Güvercins går blandt andet til valg på at få stemmeprocenten op i sit lokalområde i Ishøj